شرکت سفربان سیر ایرانیان مرجع اطلاعات و خدمات مورد نیاز در رویدادهای بین المللی مانند
نمایشگاه های تجاری، کنفرانس های علمی و آموزشی، گالری های هنری، مسابقات ورزشی و جشن های فرهنگی